Προστασία από το κακό-Ευχή

Zukunftsblick Blog

❮ Blog Hauptseite

Thema: Hellsehen

❮ Griechisch
Blog
Foto: fizkes / shutterstock

Προστασία από το κακό-Ευχή

Συνελληνίδες και συνέλληνες, αγαπητοί μου αναγνώστες, όπως σας είχα υποσχεθεί και από το τηλέφωνο θα δημοσιεύσω ορισμένες ευχές της χριστιανικής μας πίστης και παράδοσης, τις οποίες μπορούμε να αναζητήσουμε και σε βιβλιογραφία της εκκλησίας μας, αλλά βεβαίως και στο διαδίκτυο. Έχω δημοσιεύσει ήδη την πανίσχυρη ευχή - προσευχή του Αγίου Κυπριανού και Αγίας Ιουστίνης, ισχυρότατη διαλύουσα την μαγεία. Γνωρίζω πια εμπειρικά, ότι επιδρά άμεσα όταν διαβαστεί από ιερέα, αλλά και από εμάς τους ίδιους, εφόσον έχουμε πίστη και με όλη την δύναμη της ψυχής και του πνεύματος μας, θέλουμε την λύτρωση. Άλλωστε, ποιός μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη της ιεράς αυτής προσευχής που η θεία χάρη ενέπνευσε τον Άγιο Κυπριανό να την παραδώσει στο ποίμνιό του ως ταπεινή ύπαρξη του θεού.
Ασφαλώς, το μακροσκελές αυτής της προσευχής και η απαιτούμενη ταχεία ανάγνωση της, απαιτεί εμπειρία που μόνον ένας ιερέας θα μπορούσε να είχε. Δεν είναι σύνηθες, να αναγιγνώσκει αυτήν μια χαρτορίχτρα ή έστω μια σύμβουλος αυτογνωσίας. Ούτε είναι σύνηθες, σε συνεδρία μελλοντολογίας και αυτοβελτίωσης να αναγιγνώσκουμε την προσευχή. Γνωρίζω όμως το άγχος και τον πόνο σας και κατόπιν παρότρυνσής σας την ανέγνωσα για σας με όλη τη δύναμη της αγάπης που σας έχω και όλο τον σεβασμό προς τον δημιουργό μας.

Εσείς οι ίδιοι, μου ζητήσατε βέβαια μια πολύ πιο εύκολη και σύντομη ευχή. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας δημοσιεύσω εδώ κι εκείνη που θα σας που θα σας πάρει μόλις 3 λεπτά της ώρας και είναι τοσο απλή στην ανάγνωσή της. Για ότι άλλο χρειαστειτε, μη διστάσετε να με καλέσετε και να με ρωτήσετε. Όσο πιο σύντομα γίνεται, θα την διαβάσουμε με σεβασμό κι αγάπη στο δημιουργό μας μαζί και θα σας λυθεί κάθε απορία.

Προσευχή Αγίου Κυπριανού και Αγίας Ιουστίνης για τη λύση από μαγεία, βασκανια, γλωσσοφαγία, κατάρα

"Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν! Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, θαῤῥοῦντες εἰς τὴν ἄμετρόν Σου ἀγαθότητα, προσπίπτομέν Σοι ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐκ βαθέων δεόμεθά Σου, ὅπως ταῖς πρεσβείαις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Σου Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καταργήσῃς, ἐκριζώσῃς, διαῤῥήξῃς καὶ ὡσεὶ καπνὸν δια λύσῃς καὶ ἀπολέσῃς πάντα σατανικὸν δεσμὸν ἀπὸ παντὸς τόπου τῆς δεσποτείας Σου, ἐλευθερώσῃς δὲ τὸν/τήν δοῦλόν/ην Σου (όνομα) ἀπὸ πάσης ὀργῆς καὶ ἀσθενείας, μαγείας καὶ σατανικῆς ἐπηρείας, ἀπὸ παντὸς πάθους καὶ δυσπραγίας, ἀπὸ πάσης φαρμακείας τε καὶ γοητείας, μαντείας καὶ βασκανείας, ἅτινα ἐνήργησάν τινες τῇ συνεργίᾳ τοῦ ἀρχαίου δράκοντος. Σύ, Πανάγαθε, ὡς Παντογνώστης οἶδας καὶ τοὺς τρόπους τοῦ τῆς κακίας ἐφευρέτου καὶ τοὺς τόπους, ἐν οἷς ταύτην ἐνήργησε· δι᾿ ὅ, ἱκετεύομέν Σε, ταχὺ ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἀναξίων τέκνων Σου καὶ δὸς τῷ/τή δούλῳ/η Σου (όνομα) ταχεῖαν τὴν ἀπολύτρωσιν ἀπὸ τοῦ κράτους τοῦ διαβόλου καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, διὰ τῶν Ἁγίων Σου Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Ὅτι Σὺ εἶ ὁ ἰατρός, ἡ ἀνόρθωσις καὶ ἡ παρηγορία τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ Αὐτοῦ καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου Αὐτοῦ οἱ μισοῦντες Αὐτόν. Συντριβήτωσαν ὑπὸ τὴν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ Σου πᾶσαι αἱ ἐναντίαι δυνάμεις. Ἡ ἀευτος καὶ ἀκατάλυτος καὶ θεία δύναμις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς. Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου, τὸν Σταυρόν Σου ἡμῖν δέδωκας· φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ φέρων κα θορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι νεκροὺς ἀνιστά, καὶ θάνατον κατήργησε· διὰ τοῦτο προσκυνοῦμεν, τὴν Ταφήν Σου καὶ τὴν Ἔγερσιν. Τῷ Σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ, ὁδήγησον ἡμᾶς ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν Σου, καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ· ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἐκτείνας τὴν χεῖρά Σου, φιλάνθρωπε Κύριε, τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων Σου. Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας· Σταυρός, Βασιλέων τὸ κραταίωμα· Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα· Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ δόξα, καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα. Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν Σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος Οἰκτίρμων".

Με αυτή την προσευχή κλείνω τον κύκλο δημοσιεύσεων περί μαγείας, βασκανίας, κατάρας και γλωσσοφαγίας.

Ελπίζω να σας βοήθησα όσο μου ήταν δυνατό κι εύχομαι εφεξής να είστε καλύτερα.

Στη συνέχεια των δημοσιεύσεών μου θα ακολουθήσουν περαιτέρω νοερές τεχνικές ενεργειακής προστασίας, που μπορούν κι εκείνες πολύ εύκολα να εφαρμοστούν ακόμη και από μικρά παιδιά.

Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύω πως όλοι μας οφείλουμε να λάβουμε μέτρα για την ψυχική και πνευματική μας ενδυνάμωση. Η ενεργειακή συνεδρία μελλοντολογίας και αυτογνωσίας, με όποιο μέσο και να εξασκείται, είτε πρόκειται για χαρτομαντεία, είτε αστρολογία, είτε μεταφορά ενέργειας, είτε αριθμολογία, είναι πεποιθησή μου πως πρέπει να είναι πάντοτε ολιστική συμβουλευτική. Με τα βοηθητικά μέσα που διαθέτω μπορώ να επικεντρωθώ μαζί σας στο πρόβλημα και να το επιλύσουμε πιο σύντομα.

Θέλω εδώ να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και σας υπόσχομαι ότι δε θα σας αφήσω μόνους, όποια κατάσταση ζωής και να αντιμετωπίζετε. Πιστεύω ότι είμαστε πνευματικά αδέρφια κι έτσι οφείλουμε να φερόμαστε μεταξύ μας.
Κοινοποιήσετε:


Das Thema Hellsehen ist ein Fachgebiet von

Starseherin Anastasia Ellania
Anastasia Ellania

Ολιστική Συμβουλευτική: πνευματική μετάδοση, [...] ››

Zahlen per Telefon
0901 901 525
SFR 2.99/Min.
Alle Netze
0900 310 2038
€ 2.39/Min.
Mobilfunk ggf. abweichend
0900 511 518
€ 2.17/Min.
Alle Netze
901 280 68
€ 2.04/Min.
Alle Netze
Andere LänderGuthaben / Prepaid

 Online-Chat    
❮ Griechisch

Weiterführende Seiten zu "Hellsehen"

Zukunftsblick hilft

Zukunftsblick hilft

Selbsthilfe-Organisation für betroffene Familien. Die Kinderkrebshilfe Schweiz ist eine Selbsthilfe-Organisation und wurde 1987 gegründet. Sie unterstützt betroffene Familien beratend, informierend, finanziell und mit vielen verschiedenen Infos.

› Erfahren Sie Hier Mehr!
Ja, auch diese Webseite verwendet Cookies. Hier erfahren Sie alles zum Datenschutz
OK